چاپ        ارسال به دوست

ثبت نام كارآموزي تابستان 96

ثبت نام كارآموزي تابستان 96

ثبت نام كارآموزي تابستان 96

دانشجوياني كه متقاضي ثبت نام كارآموزي در تابستان 96 مي باشند ، جهت تسهيل و پيشگيري از ازدحام در فرآيند ثبت نام مراحل ذيل را به انجام رسانند.

لازم به ذکر است که :

1- انجام مراحل ذيل به منزله انتخاب واحد نمي باشد و علاوه بر تثبيت مراحل انجام شده ، الزاما ثبت واحد كارآموزي طبق زمانبندي انتخاب واحد در سايت انجام شده باشد.بديهي است درصورت عدم انتخاب واحد ، كارآموزي منتفي مي باشد.

2- در ترم تابستان به غير از كارآموزي هيچ واحد درسي ديگري ارائه نمي شود.

3- اولويت تعيين محل كارآموزي با دانشجوياني است كه واحد كارآموزي خود را در اين دانشكده  ( با ظرفيت محدود )  بگذرانند.

 

 

مراحل انجام :

مرحله 1 :تهيه دفترچه كارآموزي از انتشارات

مرحله 2 :تكميل فرم شماره 1 از دفترچه و الصاق يك قطعه عكس به آن ( براي تعيين محل كارآموزي در قمستي از اين فرم بايد محل كارآموزي آن را مهر و امضاء نموده و در قسمت پايين همين فرم الزاماٌ مدير گروه آن را تأييد نمايد ). قبل از تكميل اين فرم درباره محل كارآموزي با مديرگروه مشورت نماييد.

مرحله 3 :دريافت فرم درخواست كارآموزي از آموزش انستيتوي مربوطه از تاريخ 96/4/3 و تكميل آن توسط آموزش انستيتوي مربوطه با شرايط گذراندن حداقل دو نيمسال تحصيلي

مرحله 4 :مراجعه به دفترارتباط با صنعت از تاريخ 96/4/3 تا 96/4/10 با در دست داشتن فرم شماره 1 تكميل شده به همراه كپي از آن و همچنين فرم درخواست كارآموزي 

مرحله 5 :صدورمعرفي نامه به محل كارآموزي توسط دفتر ارتباط با صنعت با توجه به انجام مراحل قبلي

مرحله 6 : دريافت معرفي نامه  صادر شده از دبيرخانه  

مرحله 7 : ارائه معرفي نامه به محل كارآموزي جهت شروع دوره كارآموزي

 


٠٨:٢٣ - سه شنبه ٢٣ خرداد ١٣٩٦    /    شماره : ١٨٠    /    تعداد نمایش : ٢٠٥٥