خدمات الکترونیک
سامانه اتوماسیون تغذیهhttp://food.eittc.ac.ir
سامانه اتوماسیون اداریhttp://oa.tvu.ac.ir
سامانه مدیریت حساب اینترنت دانشکدهhttps://id.eittc.ac.ir
سامانه آموزشی نادhttp://reg.tvu.ac.ir
سامانه رفاهی دانشجویانhttp://refahi.tvct1.ac.ir
سامانه ملی کارآموزیhttp://karamouz.irost.org/